آمار نشریه


آمار مقالات بر اساس دوره زمانی سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
دریافت و تعیین تکلیف شده 0 1 0 1 1
پذیرفته شده 0 1 0 1 1
رد شده 0 0 0 0 0
نرخ پذیرش 0 100% 0 100% 100%
نرخ عدم پذیرش 0 0% 0 0% 0%

میانگین روزهای دریافت و انتشار مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
میانگین دریافت تا پذیرش (روز) 0 0.17 0 0.17 0.17
میانگین پذیرش تا انتشار (روز) 0 0 0 0 0

آمار مقالات پذیرفته شده بر اساس نوع مطالعه سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
پژوهشی 0 0 0 0 0
کاربردی 0 0 0 0 0
مروری 0 1 0 1 1

آمار مشاهده و دریافت مقالات سال جاری (1403) سال گذشته (1402) شش ماه اخیر یکسال اخیر آمار کل مقالات
مشاهده چکیده مقالات 0 1,498 0 1,498 1,498
دریافت فایل مقالات 0 231 0 231 231

موضوع تمام مقالات پذیرفته شده
مقالات دارای یک نویسنده: 1 1
مقالات دارای دو نویسنده: 2 0
مقالات دارای سه نویسنده: 1 0
مقالات دارای چهار نویسنده: 0 0
مقالات دارای بیش از چهار نویسنده: 0 0

50 سازمان برتر مجموع نویسندگان مقالات ارسال شده مقالات پذیرفته شده
دانشگاه زنجان 5 2
دانشجو 1 1
گمرک ج.ا. ایران 1 1
1
استادیار 1

بروزرسانی: 1403/3/4