فهرست افراددکتر اکبر غفارپور رهبر
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
ghaffarpoursut.ac.ir

دکتر مهرداد امامی تبریزی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
m.emamisut.ac.ir

دکتر آرزو جهانی
استادیار
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
a.jahanisut.ac.ir

آقای دکتر محمد حسین صداقی
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
sedaaghisut.ac.ir
آقای دکتر حسین مددی
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
madadisut.ac.ir
آقای دکتر محمد جواد خسروجردی
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
khosrowjerdisut.ac.ir
آقای دکتر قادر کریمیان
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تبریز
karimiantabrizu.ac.ir
آقای دکتر جواد فرونچی
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
jfrounchitabrizu.ac.ir
آقای دکتر وحید رشتچی
دانشیار
گروه الکترونیک دانشگاه زنجان
vrashtchiyahoo.com
آقای دکتر سعید جلیل زاده
دانشیار
گروه قدرت دانشگاه زنجان
jalilzadehznu.ac.ir
آقای دکتر حمید رضا تقی راد
استاد
گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
taghiradkntu.ac.ir
آقای دکتر محمد عطایی
استاد
گروه کنترل دانشگاه اصفهان
ataei[at]eng.ui.ac.ir
آقای دکتر رسول امیرفتاحی
دانشیار
گروه مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان
fattahicc.iut.ac.ir
آقای دکتر نادر صفری شاد
استاد
دکتر نادر صفری شاد - گروه کنترل دانشگاه ویسکانسین- پلتویل آمریکا
safarisnuwplatt.edu
آقای دکتر محمد رضا بنایی
استاد
گروه قدرت دانشگاه مدنی آذربایجان
m.banaeiazaruniv.ac.ir
آقای دکتر سید کماالدین ستاره دان
استاد
گروه مهندسی پزشکی دانشگاه تهران
ksetareut.ac.ir

آقای دکتر احمد صادقی یزدانخواه
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
sadeghisut.ac.ir
آقای دکتر رضا محبوبی
استاد
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
mahboobisut.ac.ir
آقای دکتر امیر حبیب زاده شریف
دانشیار
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
sharifsut.ac.ir